Апарат управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради

Начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради  – Віталій Володимирович КОРОБЕЙНИК

Тел./факс: (04133) 5-15-71

Посадові обов’язки:

      1. Здійснює керівництво діяльністю управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

      2. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради завдань щодо реалізації державної політики у галузі освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання в межах компетенції управління, закріплених за управлінням показників.

      3. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, міських програм, що належать до компетенції управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

      4. У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

     5. Контролює процеси реалізації державної політики у галузі освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по Міністерству, рішень Малинської міської ради та виконавчого комітету Малинської міської ради, розпоряджень міського голови у межах затверджених посадових обов’язків.

     6. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку освіти, спорту, хід виконання державних та міських програм, діяльності управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

     7. Планує, здійснює, регулює та контролює ефективну взаємодію управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

     8. Виконує за дорученням керівництва завдання, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

    9.Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

   10. Забезпечу є захист державних таємниць у напрямах діяльності управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради відповідності з чинним законодавством.

    11.3абезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання і протидії корупції.

    12. Планує роботу управління і аналізує стан його виконання.

    13. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  відповідно до діючого законодавства.

    14. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти  громади,  відповідно до діючого законодавства.

    15. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

    16.Подає на затвердження голови міської ради проект кошторису доходів і видатків та персонально відповідає за його використання, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.

    17.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

   18. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

   19.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, спортивної галузі, молодих осіб міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

   20. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання, спорту, молоді та національно-патріотичного виховання.

Заступник начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради – Валентина Володимирівна ЗАРОВНА

Посадові обов’язки:

     1.В межах делегованих йому повноважень здійснює керівництво діяльністю управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

     2.Координує роботу відділу освіти управління та відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління.

    3.Контролює виконання галузевих програм, прийнятих Малинською міською радою.

    4.Бере участь у розробці проєктів наказів начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесій Малинської міської ради,  міських програм, що належать до компетенції управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

   5.Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку спорту, хід виконання державних та міських програму галузі  молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

   6.Надає пропозиції щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

   7.Контролює дотримання нормативів санітарно-гігієнічних умов у навчальних закладах.

   8.Здійснює та веде облік учнів, які відвідують та харчуються в закладах освіти.

   9.Здійснює контроль за організацією харчування в закладах дошкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти.

  10.Контролює роботу закладів позашкільної освіти.

Головний спеціаліст відділу освіти управління  – Микола Володимирович ШЕРЕНОК

Посадові обов’язки:

   1.Здійснює керівництво діяльністю відділу в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та координує їх роботу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань.

   2.Забезпечує виконання поставлених перед відділом освіти завдань щодо реалізації державної політики у сфері освіти.

  3.Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до повноважень відділу.

  4.Бере участь у розробці проєктів наказів, начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради у межах визначених повноважень.

  5.Аналізує стан і тенденції розвитку освітньої галузі, хід виконання проєктів і програм розвитку освіти, вживає заходів щодо усунення негативних і розвитку позитивних тенденцій у закладах освіти міста.

  6.Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань.

  7.Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідей.

  8.Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

  9.Сприяє розвитку, оптимізації мережа закладів освіти та в межах своїх повноважень вносить пропозиції щодо їх утворення, реорганізації і ліквідації.

  10.Здійснює координацію діяльності ЗЗСО та ЗДО.

  11.Відповідає за організацію проведення конференції педагогічних працівників.

  12.Організовує роботу з атестації педагогічних працівників.

  13.Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни відділу у складі управління.

  14.Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об»єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

  15.Подає пропозиції начальнику управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

  16.Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти.

   17.Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

   18.У сфері своєї діяльності виконує інші розпорядження та доручення начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

Головний спеціаліст відділу освіти управління – Оксана Василівна ГРИЩЕНКО

Посадові обов’язки:

   1.У  межах  повноважень,  визначених  посадовою  інструкцією,  забезпечує  реалізацію  завдань  покладених  на   відділ   освіти.

   2.Бере  участь  у  підготовці  проєктів організаційно – методичних  документів, що  стосуються  роботи   відділу,  та  підготовці  інформації  про   результати  роботи.

   3.Розглядає  листи  та  звернення  юридичних  та  фізичних  осіб,  відповідних  органів  влади,  органів  місцевого  самоврядування  з  питань, що  належать  до  його   повноважень,  готує  проєкти  відповідей.

    4.Здійснює контроль за роботою закладів освіти у системі ІСУО ЗДО, ЗЗСО, ЗПО (облік  дітей,  учнів  в  закладах, звітність, замовлення  підручників тощо ).

   5.Здійснює  інформаційний   супровід  з  питань   підготовки до  зовнішнього незалежного  оцінювання.

   6.Відповідає за організацію та проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників.

   7.Здійснює підготовку документів на нагородження працівників.

   8.Здійснює підготовку матеріалів для отримання документів про освіту.

   9.Відповідає  за ведення програми ЄДЕБО.

   10.Здійснює аналіз працевлаштування випускників ЗЗСО.

   11.Веде документацію з кадрових питань. Здійснює збереження та ведення особових справ та трудових книжок працівників управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

   12.Готує проєкти наказів на призначення, звільнення, перевід та надання відпусток працівникам управління та керівникам ЗО.

   13.Здійснює формування кадрового резерву, роботу з резервом кадрів на заміщення посад, підвищення кваліфікації, заповнення декларацій посадових осіб органів місцевого самоврядування та звітує про їх заповнення.

   14.Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації політики у сфері освіти.

   15.Веде загальний облік військовозобов’язаних.

   16.Відповідає за ведення архівного підрозділу управління:

– впорядкування  справ   що  належать  до  тимчасового,  постійного терміну  зберігання;

– оформлення справ  з  особового   складу   тощо.

Головний спеціаліст відділу освіти управління – Світлана Вікентіївна БАРАНОВСЬКА

Посадові обов’язки:

 1.Здійснює супровід організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, профілактики правопорушень, правовиховної роботи.

  2.Веде роботу з охорони прав неповнолітніх, сприяє організації роботи закладів освіти громади з питань охорони дитинства, надає їм, у разі необхідності, своєчасну допомогу.

  3.Співпрацює з ЗЗСО, соціальними службами громади по залученню дітей та молоді (до 18 років) до здобуття повної загальної середньої освіти. Веде та контролює відповідну документацію.

  4.Забезпечує організацію навчання учнів з індивідуальної, екстернатної, інклюзивної форм навчання.

  5.Відповідає за наповнення сайту управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

  6.Організовує участь учнів ЗЗСО у конкурсах, змаганнях, відповідає за проведення військово-патріотичної   гри «Джура».

  7.Формує план роботи згідно посадових обов’язків.

  8.Відповідає за оформлення документації відділу у межах своєї компетенції.

  9.Виконує окремі доручення начальника відділу.

  10.Головний спеціаліст відділу молоді, спорту та національно – патріотичного виховання може виконувати також інші завдання, покладені на нього начальником управління.

   11.Здійснює контроль за протипожежним станом в управлінні, установах та закладах освіти громади, відповідає за організацію роботи з питань ЦЗ.

12. Відповідає за профілактичну роботу з учнями з питань протипожежної безпеки.

13.Відповідає за дотримання техніки безпеки, охорону праці в установах та закладах освіти громади, запобігання нещасним випадкам зі школярами.

14.Відповідає за організацію підвозу учнів та педагогічних працівників.

15.Здійснює контроль за впровадженнями НУШ в закладах загальної середньої освіти громади.

16.Забезпечує контроль за роботою ГПД.

17.Відповідає за організацію та роботу гуртків у ЗЗСО громади.

18.Відповідає за роботу з обдарованою молоддю.

19.Організовує діяльність міського наукового товариства та забезпечує участь його членів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт в рамках роботи МАН.

    Начальник відділу молоді, спорту, та національно-патріотичного виховання  управління – Інна Віталіївна КОВАЛЬЧУК

Посадові обов’язки:

    1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань.

   2.Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо реалізації державної політики у сфері молоді, спорту та національно – патріотичного виховання.

   3.Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до повноважень відділу.

   4.Подає начальнику управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

   5.Забезпечує формування планів роботи, здійснює та контролює їх виконання.

   6.Готує проекти міських програм щодо поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, національно – патріотичного виховання.

   7.Розробляє і подає на розгляд управлінню, освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, національно – патріотичного виховання.

  8.Вносить пропозиції з питань розвитку фізичної культури і спорту, національно – патріотичного виховання в громаді, забезпечує їх реалізацію

   9.Вносить пропозиції по організації щодо добору і розстановки кадрів вчителів фізичної культури ЗОШ і тренерів Малинської дитячо–юнацькій спортивній школі.

   10.Здійснює контроль за веденням звітної документації та проведенням занять у Малинській дитячо–юнацькій спортивній школі.

   11.Вносить пропозиції щодо представлення до нагород та відзначення працівників та активістів галузі фізичної культури і спорту.

  12.Організовує співробітництво з благодійними та іншими фондами, організаціями в галузі фізичної культури і спорту.

  13.Організовує роботу по підготовці спортивних резервів.

  14.Надає пропозиції по вдосконаленню навчально – спортивної роботи, системи підготовки спортсменів вищого рівня.

  15.Організовує роботу по розвитку видів спорту вгромаді, забезпечує участь збірних команд та окремих спортсменів у змаганнях різних видів.

  16.Веде облік даних по роботі спортивних споруд, які є в комунальній власності малинської міської територіальної громади.

  17.Забезпечує координацію взаємодії з міськими федераціями з видів спорту.

  18.Забезпечує координацію взаємодії з громадськими організаціями та спілками з національно – патріотичного та військово – патріотичного спрямування.

  19.Скликає в установленному порядку наради, семінари, прес – конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

  20.Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами місцевої ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосується діяльності відділу.

  21.Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань.

  22.Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей.

Головний спеціаліст відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання  управління –  Любов Миколаївна КИРИЧЕНКО

Посадові обов’язки:

   1.Вносить пропозиції з питань розвитку молодіжної політики та національно – патріотичного виховання на території міста, забезпечує їх реалізацію.

  2.Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо реалізації державної політики у сфері молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

  3.Готує пропозиції до проєктів програм громади щодо поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

  4.Організовує та забезпечує оздоровлення та відпочинок дітей та учнівської молоді Малинської міської територіальної громади в оздоровчих таборах Житомирської області та поза межами.

  5.Формує банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

  6.Готує пропозиції на розгляд начальника відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення. відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

  7.Формує план роботи згідно посадових обов’язків.

  8.Відповідає за оформлення документації відділу у межах своєї компетенції.

  9.Виконує окремі доручення начальника відділу.

  10.Головний спеціаліст відділу молоді, спорту та національно – патріотичного виховання може виконувати також інші завдання, покладені на нього начальником управління.

  11.Головний спеціаліст відділу, спорту та національно – патріотичного виховання виконує обов’язки начальника даного відділу у разі його відсутності.

Секретар управління – Світлана Анатоліївна ШМАГУН
Тел.: (04133) 5-18-63

 Посадові обов’язки:

  1.Виконує функції, що включають забезпечення і обслуговування роботи начальника управління.

  2.Проводить роботу з документальною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів.

  3.Одержує необхідні начальникові відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників.

   4.Ефективно використовує засоби обчислювальної, друкарської та іншої офісної техніки.

   5.Забезпечує робоче місце начальника канцелярським приладдям, створює сприятливі умови для його продуктивної роботи.

   6.Організує телефонні переговори начальника, приймає і передає телефонограми, записує під час відсутності керівника прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.

   7.Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить начальник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації тощо), оформляє протоколи.

   8.Передає і приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв.

   9.Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім’я начальника, здійснює систематизацію відповідно до прийнятого в управлінні порядку і передає після її розгляду начальниковм у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.

   10.Пильнує за строками і визначає причини несвоєчасного виконання доручень, узятих на контроль, інформує начальника про стан їх виконання.

   11.Приймає документи на підпис начальнику і особисті заяви працівників.

    12.Організує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників.

    13.Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.

    14Вивчає досвід з діловодства, документознавства і використання організаційної техніки, застосовує сучасні технічні засоби і технологічні процеси оброблення документів і документної інформації.


 

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради