Діяльність відділу освіти

Метою діяльності відділу освіти є реалізація державної політики в галузі освіти та виховання, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Малинської районної

державної адміністрації Житомирської області

1.Відділ освіти Малинської районної державної адміністрації (далі — відділ освіти) є структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, який утворюється головою місцевої районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.Відділ освіти підпорядкований голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

3.Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

4.Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Малинського району.

5.Відділ освіти відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підпорядкованими установами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції до проекту бюджету району;

8)забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

10) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку району;

11) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в галузі освіти;

12) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

14) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27)здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

28) забезпечує отримання повної загальної середньої освіти;

29) здійснює управління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координує діяльності цих навчальних закладів;

30) здійснює контроль за зміцненням матеріальної бази навчальних закладів;

31) здійснює навчально-методичне і кадрове забезпечення навчальних закладів району;

32) забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

33) бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

34) проводить ліцензування та атестацію загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднює результати ліцензування та атестації;

35) забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу ;

36) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

37) визначє потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній сфері власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

38) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та веде облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

39) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

40) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного втримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

41) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо фун­кціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

— сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у ра­йоні;

42) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, по­збавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав не­повнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

43) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та пра­вопорушенням серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціа­льно-педагогічного патронажу;

44) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

45) координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з на­вчанням та вихованням дітей, організовує їх дозвілля;

46) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворо­тному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості та педагогічних працівників;

47) організовує харчування дітей у навчальних закладах;

48) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

49) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забез­печенню загальноосвітніх навчальних закладів;

50) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, за­тверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

51) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює центри ди­тячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

52)видає інформаційно-методичні бюлетені;

53) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, това­риств;

54) координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

55) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи;

56) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

57) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, навчально-методичними посібниками, підручниками;

58)погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

59) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

60) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає до говори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і ке­рівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

61) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

62) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

63) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

64) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

65) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності,аналізує їх використання;

66) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

67) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

68) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

69) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

70) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і форму­вання банку даних;

71) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

— проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

72) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

73) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. 6. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

7) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

8) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 1.  Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Відділ освіти очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.

 1. Начальник відділу освіти:

1) здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ освіти;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу освіти;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

16)вирішує питання щодо:

 • призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) призначає на посаду та звільняє з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів за попереднім погодженням з головою райдержадміністрації та головою районної ради;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази керівника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.
 1. Керівник відділу освіти може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти.
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

14.При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується наказом по відділу освіти. Рішення колегії проводиться в життя наказами начальника відділу освіти.

15.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

16.При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу,представників громадськості.

 1. Відділ освіти Малинської райдержадміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
Відділ освіти Малинської райдержадміністрації osvita_r@ukr.net
©2019 Відділ освіти