Діяльність управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання

Метою діяльності управління  є організація  виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх реалізацією.

Положення
про управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ  ТА  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  МАЛИНСЬКОЇ  МІСТЬКОЇ  РАДИ (далі– УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ  ТА  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Малинської міської ради, підзвітним і підконтрольним Малинській міській раді.

Форма власності – комунальна.

Скорочена назва  – управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

       2. Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України,  наказами відповідних управлінь та департаментів Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Малинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

       3. Управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби,  печатку з відображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп та відповідні бланки з відображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

      4.Управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного вихованнята  видатки  на  його утримання встановлюються міською радою.

Штатний розпис управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання затверджується міським головою за   поданням начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

    5. Положення про управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання затверджується Малинською міською  радою.

    6. Управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про міський бюджет на фінансування установ і закладів, міських програм і заходів. Фінансову діяльність управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

    7.  Майно, що є комунальною власністю Малинської міської територіальної громади і закріплене за управлінням  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, належить йому на праві оперативного управління. Управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

    8. У межах своїх повноважень  управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх реалізацією.

    9. Основні принципи діяльності управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання:

 •  доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг;
 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;
 • незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти;
 •  єдність і наступність системи освіти;
 • безперервність і різноманітність освіти;
 • поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

    10. Місцезнаходження управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання: 11601, Житомирська область, м. Малин,пл. Соборна, 6а.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    1.Реалізація державної політики в галузі освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, національно-патріотичного виховання на території Малинської міської територіальної громади з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища.

    2.Координація діяльності освітніх, фізкультурно-спортивних закладів, установ, що належать до сфери управління міської ради, організація роботи з їх нормативного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

    3.Здійснення аналізу стану освіти, молоді, спорту, оздоровлення та національно-патріотичного виховання на територіїМалинської міської територіальної громади, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної, інклюзивної освіти, молодіжної політики та спорту, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти, молоді та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, національно-патріотичного виховання.

     4.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної, інклюзивної освіти.

     5.Управління закладами та установами освіти, що є комунальною власністю Малинської міської територіальної громади і знаходяться у безпосередньому підпорядкуванніуправління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

     6.Навчально-методичне керівництво закладів освіти, що знаходяться у комунальній власності Малинської міської територіальної громади, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація їх діяльності.

     7.Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, освіти, оздоровлення та відпочинку дітей, національно-патріотичного виховання.

    8.Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

    9.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітніх закладах, розташованих на території Малинської міської територіальної громади.

    10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у підпорядкованих закладах та установах відділу освіти, молоді та спорту, оздоровлення та відпочинку.

    11.Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей, а також дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

    12.Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

    13.Забезпечення у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

     14.Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

    15.Виконання інших передбачених законом повноважень.

    16.Здійснення міжнародного співробітництва.

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

   1.Сприяє розвитку мережі закладів освіти Малинської міської територіальної громади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів та установ освіти, молоді і спорту, створення освітніх округів тощо, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

    2.Готує проєкти рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).

    3.Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки.

    4.Організовує нормативно-правове забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної  освіти на території Малинської міської територіальної громади.

    5.Здійснює заходи щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками на території Малинської міської територіальної громади повної загальної середньої освіти.

    6.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

    7.Веде облік дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Малинської міської територіальної громади,шляхом створення та оновлення реєстру даних, а також кількісний облік дітей дошкільного віку.

    8.Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді, організацію, проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

    9.Формує замовлення підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти.

   10.Видає інформаційно-методичні бюлетені.

   11.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі комунальних закладів освіти.

   12.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності Малинської міської ради, аналізує їх використання.

   13.Здійснює заходи матеріально-технічного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

   14.Координує та контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

   15.Координує роботу з дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

  16.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах дошкільної, загальної середньої освіти.

  17.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

   18.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

   19.Як уповноважений орган Засновника, призначає та звільняє керівників закладів освіти відповідно до діючого законодавства.

   20.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   21.Організовує проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

   22.Організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

   23.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

   24.Здійснює стимулювання та дисциплінарне стягнення керівників підпорядкованих закладів та установ освіти.

   25.Координує діяльність стадіону, спортивних майданчиків, забезпечує контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, зокрема через створення необхідних умов для вільного доступу до них осіб з інвалідністю, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

   26.Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно–спортивних закладів, вживає заходи щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази.

   27.Затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання, фізкультурно-спортивні заходи і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

   28.Комплектує склад збірних команд за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

   29.Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, національно-патріотичного виховання, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

   30.Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, стипендій.

   31.Залучає громадськість до проведення роботи з дітьми і молоддю, підтримки та розвитку волонтерського руху.

   32.Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у закладах освіти.

   33.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, спорту, молодіжної політики,оздоровлення та відпочинку, національно-патріотичного виховання на території Малинської міської територіальної громади, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

   34.Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, молодіжної політики, спорту, оздоровлення та відпочинку, національно-патріотичного виховання на території Малинської міської територіальної громади.

    35.3абезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів по усуненню недоліків у роботі.

    36.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної та міської рад з питань, що належать до його компетенції.

   37.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

   38.Розробляє проєкти розпоряджень міського голови, рішень сесії міської ради та її виконавчого комітету, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

   39.Самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна управління  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю.

    40.За дорученням (уповноваженням) міської ради:

 • приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та установ освіти, що знаходяться у підпорядкуванні управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;
 • затверджує кошторис, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання, приймає фінансовий звіт закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • погоджує штатний розпис закладів освіти;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих закладів та установ;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів підпорядкованих закладів та установ;
 • забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти, установ освіти стратегію розвитку такого закладу;
 • здійснює контроль за використанням закладами загальної середньої освіти публічних коштів;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • виконує інші функції, передбачені законодавством та установчими документами.

IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

     1.Залучати до розробки міських програм розвитку освіти, молоді, спорту, оздоровлення та відпочинку, національно-патріотичного виховання і розгляду питань, що належать до компетенції управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів (за погодженням з їх керівниками).

    2.Брати участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, зміну типу закладів освіти, затвердження статуту (його нової редакції) у випадках, визначених законодавством.

    3.Скликати конференції педагогічних працівників, проводити колегії управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

    4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції щодо фінансування закладів та установи освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої та спортивної галузі громади.

    5.Отримувати в установленому порядку від інших місцевих та територіальних органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

     6.Отримувати від підвідомчих закладів статистичну, бухгалтерську звітність та іншу інформацію, необхідну для здійснення покладених на управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання функцій.

    7.Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти  зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

    8.Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

    9.Реалізовувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами.

КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    1. Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

Особа, яка призначається на посаду начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж на державній службі та/або служби в органах місцевого самоврядування на керівних посадах, керівної роботи в закладах освіти не менше 3-х років.

    2.Начальник  управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання:

 • здійснює керівництво діяльністю управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, забезпечує виконання  покладених  на управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання  завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, сприяє створенню належних умов праці;         
 • затверджує посадові обов’язки працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • планує роботу управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання і аналізує стан її виконання;
 • видає у межах компетенції управління накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • призначає та звільняє працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, які є посадовими особами органу місцевого самоврядування, на конкурсній основі;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, керівників закладів освіти та підпорядкованих установ освіти;
 • затверджує Положення про структурні підрозділи управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • відкриває від імені управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання рахунки в установах банків України, органах державного Казначейства, має право першого підпису на усіх банківських та інших документах, а також має право укладати, припиняти і підписувати договори, угоди, тощо;
 • подає на затвердження міського голови штатний розпис, структуру управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання та кошторис доходів і видатків, який погоджується з фінансовим управлінням виконавчого комітету Малинської міської ради, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;
 • забезпечує дотримання працівниками управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

забезпечує в межах своїх повноважень збереження в управлінні освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання інформації з обмеженим доступом.

     3.Начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання може мати  заступника,  який призначається на посаду та звільняється  з посади  міським головою за поданням начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

     4.У разі відсутності начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання його обов’язки виконує заступник начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

     5.Начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання має право:

  • представляти інтереси управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, судових та інших органах з питань, що належать до його компетенції;
  • одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;
  • брати участь у роботі сесій Малинської міської ради, у засіданнях виконавчого комітету Малинської міської ради, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених міським головою, Малинською міською радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Малинською міською радою та її виконавчими органами.

    6. Накази начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

    7. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, може створюватися колегія у складі керівника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання (голова колегії), заступника керівника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, начальника відділу освіти управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, інших відповідальних працівників управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, керівників закладів освіти.

    8.  До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів (виконавчих органів) міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

    9.  Склад колегії затверджується розпорядженням міського голови за поданням управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

    10.Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

    11.Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту, оздоровлення, при управлінні освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

    12.При управлінні освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста, діяльність яких регламентується положеннями про них, що затверджується Малинською міською радою.

    13.Склад ради з питань освіти (ради керівників закладів освіти), а також інших громадських утворень (рад), комісій з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста, затверджується розпорядженням міського голови за поданням управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

     14.  З метою ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, при управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання може бути створена централізована бухгалтерія як структурний підрозділ, яка діє відповідно до положення про неї.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про запобігання, протидію та боротьбу з корупцією.

2.Працівники управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

3.За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

VІІ. ВЗАЄМОДІЯ  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

      1.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Малинської міської ради, відповідними структурними підрозділами (освіти, сім’ї, молоді та спорту) Житомирської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

      2.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання у процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

     3.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

VІІІ. ФІНАНСУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    1.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділені на його утримання, та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

    2.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання та видатки на його утримання встановлюються Малинською міською радою.

    3.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про міський бюджет на фінансування установ і закладів освіти, міських програм і заходів.

Фінансову діяльність управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

    4.Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

ІХ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

     1.Ліквідація і реорганізація управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання здійснюється за рішенням сесії Малинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

    2.У разі ліквідації Малинська міська рада призначає ліквідаційну комісію.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання.

    3.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Малинській міській раді.

   4.У випадку реорганізації права та зобов’язання управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

   5.При реорганізації чи ліквідації управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання, працівниками, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

    6.У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання передаються одній або кільком неприбутковим організаціям аналогічного виду діяльності, або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

    7.Управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

    8.Інші умови ліквідації та реорганізації управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання визначені чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради