Діяльність відділу освіти

Відділ відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території громади з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти

І. Загальні положення

1.1. Відділ освіти управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання (далі – відділ) є  структурним підрозділом управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (далі – управління).

1.2. Відділ підпорядковується, підзвітний і підконтрольний начальнику управління.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указами  Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, наказами начальника управління, а також цим Положенням. 

1.4.  Відділ освіти не є юридичною особою.

ІІ. Завдання відділу освіти

2.1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території міста з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

2.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Аналізує стан закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, прогнозує та розробляє стратегію розвитку освіти в громаді, організовує виконання зазначеної програми.

2.4. Створює рівні та доступні умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, життя та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2.6. Вносить пропозиції начальнику управління щодо затвердження порядку, видів та форм проведення моніторингу якості освіти в закладах освіти, надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти.

2.7. Створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста Малина.

2.8. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти.

2.9. Організовує фінансове забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, що є комунальною власністю міста й підпорядковані управлінню.

2.10. Проводить роботу щодо міжнародного співробітництва.

2.11. Співпрацює з закладами освіти різних рівнів акредитації.

ІІІ. Функції відділу освіти

3.1.Забезпечує доступність початкової та базової загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживає заходів для забезпечення потреб у дошкільній та позашкільній освіті.

3.2. Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста.

3.3. Координує роботу закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.3.1.Здійснює методично-консультативне забезпечення діяльності всіх типів закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.

3.3.2. Визначає потребу в комунальних освітніх закладах усіх типів та подає пропозиції начальнику управління щодо модернізації мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.3.3. Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

3.3.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням чинної мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.3.5. Координує в межах своїх повноважень роботу інклюзивно-ресурсного центру та забезпечує контроль за його діяльністю, дотриманням ним вимог чинного законодавства та установчих документів.

3.3.6. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю закладів освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його ре­зультатів.

3.3.7. Здійснює збір та узагальнення статистичних показників, що відображають стан системи освіти міста.

3.3.8. Надає пропозиції начальнику управління щодо підготовки проєктів рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей шкільного віку та учнів.

3.3.9. Вивчає потребу та вносить пропозиції про утворення освітніх закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх на­вчання (індивідуальне, інклюзивне тощо) та виховання в закладах загальної середньої освіти і спеціальних освітніх закладах.

3.3.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо визначення закладів загальної середньої освіти для організації екстернатної форми навчання, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.11. Вносить пропозиції про відкриття гімназій, ліцеїв, закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), закладів дошкільної освіти, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.12.Здійснює координацію дій із питань зовнішнього незалежного оцінювання між регіональним центром оцінювання якості освіти та закладами загальної середньої освіти комунальної власності, сприяє у відборі осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, надає пропозиції щодо мережі пунктів тестування.

       3.4. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.4.1. контролює дотримання освітніми закладами комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.4.2. сприяє організації та реалізації освітніх програм закладів освіти та варіативної складової робочих навчальних планів;

3.4.3.контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти;

3.4.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти;

3.4.5. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин відповідно до вимог чинного законодавства України та за наявності необхідної матеріально-технічної й науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.4.6. здійснює експертизу статутів закладів комунальної форми власності й подає пропозиції щодо їх затвердження на сесії міської ради та сприяє їх реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти:

3.5.1. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти комунальної власності міста;

3.5.2. сприяє впровадженню навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; здійснює експертизу й подає пропозиції щодо погодження навчальних планів освітніх програм закладів загальної середньої освіти та річних планів роботи закладів позашкільної освіти комунальної власності міста, застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.5.3. організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.5.4. організовує та контролює роботу закладів загальної середньої освіти з вибору підручників; розподіляє підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми, бланки документів про освіту відповідно до замовлень освітніх закладів; забезпечує шкільною документацією заклади освіти міста;

3.5.5. організовує роботу закладів загальної середньої освіти щодо замовлення фахових періодичних видань;

        3.6.Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності:

3.6.1. сприяє фінансовому забезпеченню чинної мережі комунальних закладів освіти відповідно до їх бюджетних запитів і об’єктивних потреб;

3.6.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.6.3. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;

3.6.4. аналізує використання в комунальних закладах освіти загального фонду, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

       3.7.Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти:

3.7.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.7.2. організовує підготовку освітніх закладів комунальної власності до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень;

3.7.3. здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи.

       3.8. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.8.1. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.8.2. сприяє запобіганню бездоглядності й правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.8.3. у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в інших закладах комунальної власності;

3.8.4. сприяє діяльності дитячих і молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.8.5. забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

3.8.6. координує роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти профорієнтаційної роботи з дітьми, учнями, вихованцями;

3.8.7. сприяє організації харчування дітей у комунальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів відповідно до чинного законодавства України;

3.8.8. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування учнів та дітей у комунальних навчальних закладах, здійснює оздоровчі заходи;

3.8.9. забезпечує в закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.8.10. забезпечує відповідно до чинного законодавства створення в закладах освіти комунальної власності безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для дітей з особливим освітніми потребами;

3.8.11. прогнозує потребу в педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, надає пропозиції начальнику управління щодо укладання договорів із закладами вищої освіти на їх підготовку;

3.8.12. сприяє наданню педагогічним працівникам закладів освіти державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу;

3.8.13. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти громади;

3.8.14. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників закладів освіти.

3.9.  Подає пропозиції щодо створення колегії управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання. Колегія утворюється або ліквідовується рішенням виконавчого комітету Малинської міської ради та очолюється начальником управління.

3.9.1. Склад колегії затверджується міським головою  за поданням начальника управління. До складу колегії входять:

– начальник управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання (голова колегії);

  • начальник відділу освіти (заступник голови колегії);
  • головні спеціалісти відділу освіти;
  • працівники методичного кабінету;
  • керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, що належать до сфери управління управління.

3.9.2. У засіданнях колегії можуть брати участь керівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої та представницької влади та інших організацій за згодою їх керівників.

       3.10. Інша діяльність відділу освіти:

3.10.1. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання й опрацювання інформації та формування банку даних;

3.10.2. інформує населення про стан і перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.10.3. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.10.4. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі;

3.10.5. бере участь у підготовці проектів договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів.

ІV. Права відділу освіти

Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

        4.1. залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів інших структурних підрозділів управління, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками);

4.2. брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів й установ освіти комунальної форми власності;

4.3. скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.4. вносити  начальнику управління пропозиції щодо фінансування комунальних закладів й установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.5. сприяти організації надання в закладах освіти комунальної власності платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

4.6. вносити пропозиції щодо укладання угод про співробітництво із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

4.7. відділ освіти користується іншими правами, що передбачені чинним законодавством України;

4.8. відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Керівництво відділу освіти

5.1. Відділ освіти очолює начальник, заступник начальника управління, який є посадовою особою місцевого самоврядування і є відповідальним працівником апарату управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання, призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

5.2. Начальник відділу освіти,  заступник начальника управління безпосередньо підлеглий начальнику управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

На посаду начальника відділу освіти, заступника начальника управління призначаються особи, які мають вищу освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіють державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.3. Начальник відділу освіти, представлючи інтереси управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради в галузі освіти, у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів та працівників відділу освіти;

5.3.2. планує роботу відділу освіти, аналізує стан її виконання;

5.3.3. контролює в межах компетенції відділу освіти накази начальника управління, організує їх виконання;

5.3.4. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

5.3.5. вносить пропозиції начальнику управління щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів освіти відповідно до чинного законодавства України;

5.3.6. вносить пропозиції начальнику управління щодо формування проєкту кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.3.7. вносить пропозиції про нагородження працівників освіти державними нагородами, у тому числі й президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.3.8. сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3.9. звітує про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, фізичної культури та спорту;

5.3.10. начальник відділу освіти може мати головних спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за поданням начальника відділу освіти та порядку визначеному законодавством України.

5.4. Посадові обов’язки начальника відділу освіти визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується начальником управління.

5.5. Посадові обов’язки головного спеціаліста освіти визначаються посадовою інструкцією, яка погоджується начальником відділу освіти  та затверджується начальником управління.

VІ. Система взаємодії

6.1. Відділ освіти виконує свої функції як структурний підрозділ управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської  ради.

6.2. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з депутатами міської ради, відповідними підрозділами управління та виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

VІІ. Відповідальність

          7.1. Начальник відділу освіти несе відповідальність за невиконання прав та обов’язків передбачених цим Положенням та чинним законодавством України.

7.2. Працівники відділу освіти несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадових завдань та обов’язків у відповідності до своїх посадових інструкцій.

7.3. Працівники відділу освіти можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

 VІІІ. Прикінцеві положення

         8.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження начальником управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради