Діяльність відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання

Відділ у межах своєї компетенції  на території громади забезпечує реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення дітей.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Відділ молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (далі – управління).

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний начальнику управління.

1.3. Відділ у межах своєї компетенції забезпечує на території міста реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення дітей міста. Здійснює керівництво дорученою сферою, несе відповідальність за стан її розвитку.

1.4.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами

України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства молоді та спорту України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, рішеннями виконавчого комітету, наказами начальника  управління та цим Положенням та іншим чинним законодавством України.

1.5. Відділ молоді, спорту та національно-патріотичного виховання не є юридичною особою.

 

ІІ. Завдання відділу

 

2.1. Реалізує державну політику з питань молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення дітей міста.

2.2. Забезпечує  контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу.

2.3. Сприяє здоровому, всебічному розвитку молоді.

2.4. Сприяє розвитку фізичної культури, аматорського та професійного спорту.

2.5. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі фізичної культури і спорту в зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя, гармонійному розвитку молодого покоління, підготовці його до праці, захисту інтересів держави.

2.6. Забезпечує соціальний та правовий захист молоді, профілактики правопорушень серед неповнолітніх і молоді з наданням інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм допомоги.

2.7. Готує проєкти міських цільових програм щодо поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення дітей міста.

2.8. Забезпечує проведення міських спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-масових та спортивних заходів;

2.9. Сприяє участі спортсменів міста у обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях.

2.10. Організовує і проводить фестивалі, конкурси та інші заходи серед широких верств населення.

2.11. Забезпечує пропаганду фізичної культури і спорту, олімпійського руху, здорового способу життя.

2.12.  Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

2.13. Сприяє молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей та молоді.

2.14. Сприяє міжнародному співробітництву з питань молоді.

ІІІ. Функції відділу

3.1. Координує та контролює виконання державних програм з питань молоді, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення дітей, визначає пріоритети та напрями роботи в цій сфері в межах своєї компетенції.

3.2. Спільно з відділами виконавчого комітету Малинської міської ради, іншими підприємствами та громадськими організаціями, розробляє проєкти міських програм з питань, що стосуються компетенції відділу та забезпечує їх виконання.

3.3. Сприяє діяльності молодіжних, спортивних та інших громадських організацій, добровільних спортивних товариств, федерацій з різних видів спорту, залучає їх у встановленому порядку до виконання державних, міських програм та заходів.

3.4. Вносить пропозиції до проєктів міського бюджету, здійснює контроль за ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються для реалізації фізкультурно-спортивних програм.

3.5. Проводить міські змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.6. Контролює виконання наказів управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради у сфері своїх повноважень.

3.7. Забезпечує  участь  тренерів та спортсменів у змаганнях різного рівня.

3.8. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, надання оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо розвитку масового спорту.

3.9. Виходить до відповідних органів з клопотанням про вирішення питань пільгового оподаткування спортивних споруд, прибутків підприємств, організацій, установ у частині, що спрямовується на фінансування розвитку фізкультури та спорту.

3.10. Формує єдиний календарний план міських спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів, контролює його виконання.

3.11. Забезпечує дотримання спортивних класифікацій, державних нормативів з фізичної культури і спорту.

3.12. Контролює та здійснює підготовку збірних команд міста, забезпечує їх участь у обласних та всеукраїнських змаганнях.

3.13. Спільно із зацікавленими організаціями проводить роботу по підготовці спортивних резервів, контролює організацію навчально-тренувальної роботи у спортивних закладах і клубах міста, незалежно від їх підпорядкування.

3.14. Удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сфері з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення.

3.15.  Забезпечує збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту.

3.16.  У визначеному порядку вносить пропозиції щодо присвоєння спортивних звань, нагородження переможців змагань, працівників фізичної культури і спорту, спортивних клубів та організацій, колективів фізкультури, ветеранів спорту

3.17.  Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами міста.

3.18. Здійснює контроль за ефективним використанням і технічним станом спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкування.

3.19. Подає у ЗМІ інформацію про стан та перспективи розвитку фізкультури і спорту, з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.20. Організовує заходи щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі.

3.21. 3дійснює підбір та оформлення документів для оздоровлення та відпочинку дітей за путівками, придбаними за кошти міського бюджету.

3.22. Удосконалює, в межах своїх повноважень, систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці.

3.23. Сприяє створенню умов для соціального становлення та розвитку молоді.

3.24. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів праці та створенню молодіжних бізнес–центрів, бізнес–інкубаторів, молодіжних трудових загонів.

3.25. Сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, проведенню олімпіад і конкурсів, тренінгів, семінарів, виставок, фестивалів, творчих конференцій, форумів, конгресів, розвитку мережі культурно–освітніх закладів, спрямовує діяльність молодіжних організацій.

3.26. Вживає заходів щодо виховання молоді на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє діяльності військово–патріотичних клубів, фізкультурно–спортивних товариств та інших громадських організацій.

3.27. Сприяє розвитку лідерських якостей у молоді, залученню її до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту.

3.28. Забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність відділу, в тому числі через засоби масової інформації, організовує проведення семінарів, конференцій з питань, віднесених до компетенції відділу, здійснює в установленому порядку інформаційно–пропагандистську, рекламну діяльність.

3.29. Забезпечує своєчасний розгляд, в установленому порядку, заяв, звернень і скарг громадян.

3.30. Сприяє організаційному забезпеченню роботу координаційної ради з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді; координаційної ради з питань фізичної культури і спорту.

3.31. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.

3.32. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Права відділу

Відділ для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

4.1. Залучати в установленому порядку фахівців структурних підрозділів управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, установ, підприємств (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Отримувати в установленому порядку від інших підрозділів управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, дані, необхідні для подання звітності, інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Виносити на розгляд управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради пропозиції щодо фінансування програм і проєктів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Сприяти у роботі громадським організаціям, клубам, секціям, діяльність яких спрямована на розвиток молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного-виховання, оздоровлення дітей.

V. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти, молоді спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, в порядку, визначеному чинним законодавством. Структура відділу складається з посади начальника відділу та посади головного спеціаліста відділу.

5.2. Начальник відділу безпосередньо підлеглий начальнику управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіють державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.3. Начальник відділу, представлючи інтереси управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради в галузі молоді, спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення, у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів та працівників відділу;

5.3.2. планує роботу відділу, аналізує стан її виконання;

5.3.3. контролює в межах компетенції відділу накази начальника управління, організує їх виконання;

5.3.4. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

5.3.5. вносить пропозиції начальнику управління щодо формування проєкту кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.3.6. сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань розвитку галузей молоді, спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення;

5.3.7. звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері молоді, спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення;

5.3.8. начальник відділу може мати головних спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за поданням начальника відділу та порядку визначеному законодавством України.

5.4. Посадові обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується начальником управління.

5.5. Посадові обов’язки головного спеціаліста відділу визначаються посадовою інструкцією, яка погоджується начальником відділу освіти  та затверджується начальником управління.

VІ. Система взаємодії

 6.1. Відділ виконує свої функції як структурний підрозділ управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської  ради.

6.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з депутатами міської ради, відповідними підрозділами управління та виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, департаментом  культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

VІІ. Відповідальність

 7.1. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання прав та обов’язків передбачених цим Положенням та чинним законодавством України.

7.2. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадових завдань та обов’язків у відповідності до своїх посадових інструкцій.

7.3. Працівники відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

 VІІІ. Прикінцеві положення

 8.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження начальником управління освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради